• slider image 618
:::

css_main

js_main

js_toast_handling

js&css_side_control

公告 游逸民 - 教師會 | 2021-11-16 | 點閱數: 656

請新任理監事於 11 月 17 日(三)中午 12 點 30 分至 A 棟 3 樓會議室開會(推選理、監事主席)
一、理事(當選 9 人-依編號排序)
        鄭智榮 21 票   游逸民 26 票  吳政彥 25 票  林明龍 13 票
        張尹娟 12 票   郭厚谷 22 票  方英旗 17 票   江福仁 20 票
        蔡德利 12 票  
       候補理事(當選 3 人-依編號排序)
       黃永霖  9 票   郭慧華 9 票   陳俊良 10 票  


二、監事(當選 3 人-依編號排序)
       施柏生 5 票  蔡瓊娥  7 票  薛照平 13 票
       候補監事(1 人)
       王德麟 5 票